สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
   
   
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

07-11-2560
ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2560
ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2560

วันที่ 2 พ.ย.60 โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จัดการประกวดกระทงและประกวดนางนพมาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.นารี คูหาเรืองรอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบรางวัลให้แก่นักเรียน ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ดูภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

Read more
30-10-2560
ตารางเรียน ระดับ มัธยมศึกษา 2/2560

ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย คลิกที่นี่ >>>>

Read more
27-10-2560
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ นำตัวแทนครูและเจ้าหน้าที่ ของโรงเรียน ร่วมปลูกต้นส้ม ในแปลงสาธิตไร่นาสวนผสม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ดูภาพทั้งหมดคลิก >>>>

Read more
19-10-2560
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีตรวจเยี่ยมชมเครือข่ายฯ
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีตรวจเยี่ยมชมเครือข่ายฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีตรวจเยี่ยมชม นิทรรศการ และการนำเสนอผลงาน เครือข่ายการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ท้องถิ่น โดยมี ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ฯ นำคณะครูเข้าร่วมจัดนิทรรศการการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคลิกดูภาพทั้งหมด >>>>>

Read more
02-10-2560
มอบรางวัล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยวินัย 7 ประการ
มอบรางวัล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยวินัย 7 ประการ

  มอบรางวัล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยวินัย 7 ประการ (ฝ่ายประถม) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านระเบียบวินัยของนักเรียน ดังนี้ - มารยาทการไหว้ - มารยาทการเข้าแถว - มารยาทการเข้าคิว - การออม - การจัดเรียงรองเท้าหน้าห้อง - มารยาทการพูด - มารยาทการแต่งกาย โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.นารี คูหาเรืองรอง ให้เกียรติมอบรางวัล ดูรูปทั้งหมด คลิกที่นี่>>>>

Read more
02-10-2560
กิจกรรมการนำเสนอ Project Approach ครั้งที่ 2 ห้อง IEP
กิจกรรมการนำเสนอ Project Approach ครั้งที่ 2 ห้อง IEP

  วันที่ 28 กันยายน 2560 โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายอนุบาล) จัดกิจกรรมการนำเสนอ Project Approach ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้โดยการสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่สนใจ ร่วมกันหาคำตอบจากคำถามที่เด็กร่วมกันคิด ทำให้เกิดกระบวนการสืบค้น สามารถบรูณาการให้เข้ากับเนื้อหารายวิชาต่างๆ อาทิ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และยังเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างมั่นใจ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อบ้านและโรงเรียนร่วมถึงผู้ปกครอง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ ดร.นารี คูหาเรืองรอง เป็นประธานกล่าวเปิดงานและเยี่ยมชมผลงานนักเรียน ดูรูปภาพทั้งหมด คลิก>>>>

Read more
02-10-2560
MOU ระหว่างโรงเรียนและคณะผู้เข้าอบรมรุ่น 3
MOU ระหว่างโรงเรียนและคณะผู้เข้าอบรมรุ่น 3

    MOU ระหว่างโรงเรียนและคณะผู้เข้าอบรมรุ่น 3 ดูภาพทั้งหมด คลิก>>>>

Read more
02-10-2560
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้สังคมฯ ในศตวรรษที่ 21 และประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 3
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้สังคมฯ ในศตวรรษที่ 21 และประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 3

  วันที่ 23 กันยายน 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ จ.ปทุมธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อนำผู้เรียนสู่สังคมในศตวรรษที่ 21 และประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 3 มีคณะครูอาจารย์จากทั่วประเทศ.เข้าอบรมจำนวน 50 คน โดยมีรองอธิการบดี รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี เป็นประธานเปิดการอบรมดูรูปทั้งหมด คลิกที่นี่>>>>>

Read more
18-09-2560
โครงการอบรบปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพครูและบุคลากร
โครงการอบรบปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพครูและบุคลากร

                วันที่ 17 กันยายน 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จัดแสดงและนำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Steps ของคณะครูอาจารย์ทุกคน มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพครูผู้สอนให้เป็นครูต้นแบบภายในโรงเรียนและขยายเครือข่ายภายนอกโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งวิชาชีพ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาชาติและกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนำไปสู่ครูมืออาชีพ และการทำผลงานทางวิชาการในอนาคต ท่านอธิการบดี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์...

Read more
12-09-2560
วไลยอลงกรณ์ รัน 2017

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ดร.นารี คูหาเรืองรอง นำคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมงาน " วไลยอลงกรณ์ รัน 2017 " งานวิ่งเพื่อสร้างพลังสามัคคี ของนักวิ่ง ศิษย์เก่า ศิษย์ใหม่ และผู้สนใจ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดยนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีและผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา โดยมีระยะทาง 10...

Read more
   

ความภาคภูมิใจ

   

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน (หมายเหตุ:อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม)