สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์.

23-01-2561
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับ ม. ๑ ห้องเรียนพิเศษ

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดูรายละเะอียด คลิกที่นี่

Read more
22-01-2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้น อ.1(IEP) และ ป.1 (EP)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับ ป.1 English Program คลิก ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับ อนุบาล1 Intensive English Program คลิก  

Read more
19-01-2561
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อการเรียนดนตรีไทยตามขนบประเพณีปฏิบัติและเพื่อเป็นการแสดง ความกตัญญูเทพยุดาทางดนตรีไทยครูดนตรีไทยที่ยังมีชีวิต และที่ได้ล่วงลับไปแล้ว อันก่อให้เกิด ความเจริญก้าวหน้าและความเป็นมงคลแก่ผู้ศึกษา ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ได้รับเกียรติจาก คุณครูปี๊บ คงลายทอง ศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากร เป็นผู้อ่านโองการไหว้ครู และประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ครูดนตรีไทยที่ยังมีชีวิต และที่ได้ล่วงลับไปแล้ว อันก่อให้เกิด ความเจริญก้าวหน้าและความเป็นมงคลแก่ผู้ศึกษา ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทย...

Read more
19-01-2561
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับ ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

Read more
17-01-2561
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ป.1

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แผนการเรียน English Program วันอาทิตย์ ที่ 21 พ.ศ. 2561 คลิกที่นี่

Read more
17-01-2561
ประกาศ ม.2 ทุกคน เตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ประกาศ  ม.2 ทุกคน เตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ประกาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกคน เตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Critical Thinking : English Camp : Academic Year 2017 ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารประถมศึกษา เตรียมตัวดังนี้1.แต่งกายด้วยชุดพละศึกษา ของโรงเรียน2.ไม่ต้องนำกระเป๋าหนังสือมาโรงเรียน ใช้กระเป๋าเคียงแทนได้3.เตรียมปากกา คนละ 1...

Read more
26-12-2560
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.๑ และ ม. ๔ (ประเภทโควตา)

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

Read more
25-12-2560
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1      ระดับประถมศึกษาปีที่ 1      ระดับอนุบาลปีที่ 1    ระดับเตรียมอนุบาล    ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (โควต้า)    ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โควต้า)      ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่

Read more
23-12-2560
สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับ ม. ๑ และ ระดับชั้น ม.๔ ห้องเรียนมาตรฐาน

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนมาตรฐาน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ------------------           ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๖๑  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนด รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๕  ให้สถานศึกษา ถือเป็นหน้าที่ในการที่จะรับเด็กที่อยู่ในวัยการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียนในสถานศึกษา รายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้          ...

Read more
23-12-2560
รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๑ ห้องเรียนพิเศษ

  ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑   ------------------             ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๖๑  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนด รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน  นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๕  ให้สถานศึกษา  ถือเป็นหน้าที่ในการที่จะรับเด็กที่อยู่ในวัยการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียนในสถานศึกษา รายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้             ๑.  แผนการเรียนและจำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน ดังนี้                 ...

Read more

วีดีโอกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน (หมายเหตุ:อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม).

Home

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสาธิตฯ กิจกรรมครอบครัวตัวน้อยระดับอนุบาล ครั้งที่7 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ เพื่อส่งเสริมด้านการกีฬา และออกกำลังกายมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพัฒนาการครบทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เกิดความรัก สามัคคีในหมู่คณะ มีสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา กิจกรรมภายในประกอบด้วย การเดินขบวนพาเหรดของแต่ละสี การแข่งขันกีฬา เกมส์ประเภทต่าง ๆ อาทิ เช่น จับปลาสองมือ,วิ่งเก็บของ,วิ่งผลัด,รถไฟชิงคันเชน,เตะบอลเข้าโกล,ชักเย่อ,ประกวดเชียร์หรีดเดอร์,เก้าอี้ดนตรี เป็นต้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและท่านผู้อำนวยการ ดร.นารี คูหาเรืองรอง เป็นผู้มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬา และขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง ผู้ปกครองเครือข่ายที่สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มตลอดการแข่งขัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

joomla menu problem

พบกันบนfacebook.

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com