สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

        พ.ศ.๒๕๑๗     เริ่มก่อตั้งโรงเรียนประถมสาธิตวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรม
                                   ราชูปถัมภ์ เพื่อสอนบุตรหลานให้กับบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งเปิดสอนระดับ
                                       อนุบาลและประถมศึกษาอย่างละ ๑  ห้อง  โดยใช้อาคารหอพักมรกต 
                                       หอพักบุศราคัม
และหอพักไพฑูรย์

         พ.ศ.๒๕๒๓     ย้ายมาอยู่ที่อาคารเรียน ๓ (ตึก ๓)

         พ.ศ.๒๕๓๕     เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ มาเป็น

                                       โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
                                        ได้ปรับปรุงอาคารเรียน
ห้องเรียนและขยาย ชั้นเรียนจากเดิม ๑ ห้องเรียน
                                       เป็น ๒ ห้องเรียน ในทุกระดับชั้น

          พ.ศ.๒๕๓๙     จัดสร้างอาคาร ๑ หลัง สำหรับเป็นที่เรียนระดับอนุบาล

          พ.ศ.๒๕๔๐     ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเป็นห้องปรับอากาศ

          พ.ศ.๒๕๔๖     เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 

                                       มาเป็นโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

         พ.ศ.๒๕๔๗     เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มาเป็น

                                       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
                                       จัดสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง
 ๕ ห้องเรียน และขยายชั้นเรียนจาก ๒ ห้องเรียน
                                       มาเป็น ๓ ห้องเรียน

         พ.ศ.๒๕๕๐     เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

         พ.ศ.๒๕๕๓     เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้

พบกันบนfacebook.

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com