ผู้อำนวยการ

 

 

อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

รองอธิการบดี

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต

การติดต่อโรงเรียน PDF พิมพ์
ที่อยู่ในการติดต่อ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณื ในพระบรมราชูปถัมภ์
1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม. ที่ 48 ตำบลคลอแงหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี  13180

เบอร์โทรศัพท์ 

0-2529-0864

เบอร์โทรสาร 
02 - 529-0864
 
Website 

http://satit.vru.ac.th

 000000
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.ที่ 48 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
โทร.0-2529-0864 Website satit.vru.ac.th