ผู้อำนวยการ

 

 

ผอ. กนกวรรณ ปุณณะตระกูล

รวม Link ฟรี TV

logo 7 logo ch3 ch5
N5 ch9

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย PDF พิมพ์
          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษบ์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม จิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป้นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประาธิปไตรอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งมีเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาีชีพและการศึกษาต่อตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

 วิสัยทัศน์

        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราูชูปถัมภ์ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และทักษะพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนมีศักยภาพทางด้านการคิดวิเคราะห์และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตสำนักในความเป็นพลเมืองไทยและพร้อมเข้าร่วมประชาคมอาเซียน

  ปรัชญา

        สดใสเริงร่า  ล้ำหน้าวิชาการ  สมัครสมานสามัคคี

        ดีเยี่ยมพลานามัย  ใฝ่ใจคุณธรรม  เลิศล้ำประสบการณ์

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน


 

       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน


 

        ความซื่อสัตย์

 พันธกิจ

 1. นักเรียนทุกระดับมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ได้เต็มศักยภาพ
 2. นักเรียนรู้สำนึกรักในศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น และสถาบัน
 3. นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีิวิต มีสุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดี มีสุนทรียภาพ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 4. นักเรียนได้พัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง และแสวงหาความรู้เพื่อให้รู้เท่าทันความเปลียนแปลงของสังคม
 5. โรงเรียนเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีมาตรฐาน

 เป้าหมาย

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ สุจริต
 3. มีวินัย
 4. ใฝ่เรียนรู้
 5. อยู่อย่างพอเพียง
 6. มุ่งมั่นในการทำงานและมีภาวะผู้นำ
 7. รักความเป็นไทย
 8. มีจิตสาธารณะ
 9. มีความกตัญญู
 

จำนวนผู้เข้าใช่งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้667
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1039
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4081
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5023
mod_vvisit_counterเดือนนี้2323
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว29527
mod_vvisit_counterทั้งหมด988161
Visitors Counter

วิีดีโอลิงค์

ดูวีดีโอทั้งหมด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.ที่ 48 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
โทร.0-2529-0864 Website satit.vru.ac.th